CONVOCATÒRIA ADMINISTRATIU/IVA

Undefined
Referència: 
019-2019

CONVOCATÒRIA REF.: 019-2019

BASES DE LA CONVOCATÒRIA.

PLAÇA CONVOCADA.

 

Es convoca el procés selectiu per a la cobertura de 1 plaça de suport a la recerca a l’INSTITUT D’INVESTIGACIÓ BIOMÈDICA DE GIRONA DR. JOSEP TRUETA (IDIBGI), en la següent categoria professional:

 

Administratiu/iva

 

Funcions a desenvolupar per la persona contractada:

Administració en gestió d’Assajos Clínics:

 • Suport administratiu, principalment en la gestió dels contractes i firmes dels investigadors i del personal implicat de serveis que col·laboren en la investigació.
 • Validació, emissió i reclamació de factures dels assajos.
 • Manteniment de bases de dades dels assajos i estudis clínics i la custòdia de la documentació.
 • Col·laboració amb serveis implicats de les institucions hospitalàries vinculades a la fundació.
 • Documentació i Arxiu.

Administració general:

 • Escaneig  i arxiu convenis, cartes i/o resolucions rebudes i enviades.
 • Recepció, registre i enviament de la correspondència.
 • Recepció i gestió dels documents de despesa entregats per part del personal i/o col·laboradors IDIBGI. Verificació del contingut.
 • Gestió impagats. Trucades/mails de reclamació de pagament de factures que excedeixen el període del venciment del cobrament.
 • Validació albarans / factures rebudes
  • Gestionar incidències amb documentació que arriba. Sol·licitar documentació que falti al proveïdor o usuari intern.
  • Recepció de les ordres de compra al sistema de gestió, al moment de rebre els albarans.
  • Adjuntar albarans/factures a les ordres de compra o autoritzacions de pagament de factures.

 

Requisits dels aspirants:

 • Titulació de CFGS en Administració i Finances
 • Experiència en atenció telefònica, gestió de factures i albarans.
 • Experiència professional en institucions sanitàries i de recerca.
 • Coneixement dels procediments administratius dels projectes de recerca i assajos clínics.
 • Nivell alt d’Excel

 

Es valorarà:

 • Experiència en gestió de dades sensibles.
 • Coneixement de l’entorn assistencial de Girona.
 • Haver treballat amb el sistema de qualitat ISO 9001:2015.
 • Persona responsable i creativa, amb aptituds per treballar a un lloc on és important la interacció amb altres grups de professionals per tal d’obtenir els millors resultats.
 • Persona emprenedor/a, creatiu/va i capacitat organitzativa per a gestionar el volum de feina.

 

S’ofereix:

 • Tipus de contracte: Indefinit
 • Jornada: Completa              
 • Durada: Indefinida
 • Incorporació prevista: 8 de juliol de 2019
 • Les retribucions brutes anuals inherents a la plaça objecte de la present convocatòria, seran fixades en funció de l’experiència aportada i les aptituds dels candidats.

 

Presentació de Sol·licituds:

Enviar una Carta Presentació, fent explícita la Referència de la plaça i la motivació personal de la sol·licitud, adjuntant-hi el Curriculum Vitae i  la documentació acreditativa dels mèrits exposats i de la titulació obtinguda.

 

Lloc de Presentació:

 1. Per correu electrònic al mail borsadetreball@idibgi.org (indicar a l’assumpte la referència de la plaça)

 

Termini Presentació:

Des de la publicació d’aquesta convocatòria fins el  3 de juliol de 2019

Oferta de treball

Català

 

Si esteu interessats en aquesta oferta ompliu el formulari i enviu-nos el vostre CV
 

En aquesta pàgina es publiquen les ofertes de treball de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta (IDIBGI).

Gràcies pel vostre interès.

2 + 14 =
Resol aquesta simple operació, i entra el resultat.
Llegir mes