CONVOCATÒRIA INVESTIGADOR/A PREDOCTORAL

Undefined
Referència: 
024-2019

CONVOCATÒRIA REF.: 024-2019

BASES DE LA CONVOCATÒRIA.

PLAÇA CONVOCADA.

 

Es convoca el procés selectiu per a la cobertura de 1 plaça de suport a la recerca a l’INSTITUT D’INVESTIGACIÓ BIOMÈDICA DE GIRONA DR. JOSEP TRUETA (IDIBGI) per formar part del projecte d’investigació “Maduresa i Envelliment Satisfactori a Girona [MESGI50]” en la següent categoria professional:

 

Investigador/a Predoctoral

 

Funcions a desenvolupar per la persona contractada:

-          Adaptació i traducció de documentació científica (anglès  -català - anglès)

-          Pilotatge de software per entrevistes assistides per ordinador

-          Preparació de material formatiu i entrenament d’enquestadors

-          Coordinació, monitoratge i suport en treball de camp epidemiològic poblacional

-          Maneig de bases de dades (control de qualitat i depuració de dades) i codificació de variables

-          Assistència i participació en reunions científiques nacionals i internacionals

 

Requisits dels aspirants:

-          Titulació de grau o llicenciatura universitària i titulació de màster o equivalent en l’àmbit de la salut amb capacitació per realitzar la tesis doctoral.

-          Nivell d’anglès B2 intermedi – alt o equivalent.

 

Es valorarà:

-          Experiència en la gestió i coordinació de projectes de recerca

-          Trajectòria de recerca demostrable en l'àmbit de l'envelliment normal i/o patològic

-          Coneixements de metodologia en recerca clínica i epidemiològica.

-          Experiència en l’ús de programes d’anàlisi estadística (SPSS, STATA, R o similars).

-          Persona responsable i creativa, amb aptituds per treballar a un lloc on és important la interacció amb altres grups de professionals per tal d’obtenir els millors resultats.

-          Persona emprenedor/a, creatiu/va i capacitat organitzativa per a gestionar el volum de feina.

 

S’ofereix:

-          Tipus de contracte: Temporal

-          Jornada: Completa

-          Durada: 1 any prorrogable a 4 anys

-          Incorporació prevista: Setembre

-          Les retribucions brutes anuals inherents a la plaça objecte de la present convocatòria, seran fixades en funció de l’experiència aportada i les aptituds dels candidats.

 

Presentació de Sol·licituds:

Enviar una Carta Presentació, fent explícita la Referència de la plaça i la motivació personal de la sol·licitud, adjuntant-hi el Curriculum Vitae i  la documentació acreditativa dels mèrits exposats i de la titulació obtinguda.

 

Lloc de Presentació:

Per correu electrònic al mail borsadetreball@idibgi.org (indicar a l’assumpte la referència de la plaça)

 

Termini Presentació:

Des de la publicació d’aquesta convocatòria fins el  8 de setembre de 2019

Oferta de treball

Català

 

Si esteu interessats en aquesta oferta ompliu el formulari i enviu-nos el vostre CV
 

En aquesta pàgina es publiquen les ofertes de treball de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta (IDIBGI).

Gràcies pel vostre interès.

1 + 15 =
Resol aquesta simple operació, i entra el resultat.
Llegir mes