CONVOCATÒRIA post-MIR/PIR/FIR/LLIR

Undefined
Referència: 
016-2019

 

Programa IDIBGI d’incentivació de la recerca translacional

(Programa postresidència)

1. Objectiu

            Amb la finalitat de potenciar la recercatranslacional, l’IDIBGI dóna continuïtat un any més al programa d’ajudes per a la realització de projectes de recerca adreçat a professionals que hagin acabat el període de formació especialitzada (MIR, PIR, FIR, LLIR,etc). Aquest programa, que compta amb el suport de DipSalut, l’Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona, té com principals objectius millorar la formació en recerca del personal assistencial així com facilitar la realització de la tesi doctoral. Aquesta iniciativa s’emmarca dins del pla estratègic de l’IDIBGI que promou una recerca de qualitat en ciències biomèdiques i de la salut, fomentant la seva translació a la pràctica clínica habitual.

            Enguany es convoca1 plaça en aquest programa adreçada a professionals que hagin acabat la residència a l’Hospital Universitari Josep Trueta, a l’Institut d’Assistència Sanitària o a Atenció Primària de Girona. L’ajut es destinarà a la signatura d’un contracte de 40 hores setmanals de dedicació a la recerca (IDIBGI) i serà compatible amb altres contractes laborals dins la xarxa sanitària, sempre que siguin contractes a temps parcial i/o contractes de guàrdies.

La previsió d’enviament de sol·licituds, avaluació i inici dels contractes és la següent:

 • Sol·licituds: fins al 10 de juny de 2019.
 • Publicació del llistat d’investigadors/es que compleixen els requisits i passen a la fase d’avaluació: 17 de juny de 2019.
 • Avaluació i resolució: 24 de juny de 2019.
 • Incorporació: 01 de juliol de 2019.

 

2. Sol·licitants i requisits

            Podran sol·licitar aquest ajut, aquells professionals que hagin acabat el període de formació especialitzada a l’Hospital Universitari Josep Trueta (ICS, ICO i IDI), a l’Institut d’Assistència Sanitària, o a la Unitat Docent Multiprofessional d’Atenció Familiar i Comunitària de Girona, durant els anys 2017, 2018 i 2019.

            El projecte de recerca a desenvolupar es realitzarà sota la direcció d’un tutor/a científic (investigador/a IDIBGI), que haurà de pertànyer a un grup de recerca de l’Institut. La durada estimada del projecte serà d’1 any.

            El projecte haurà de presentar-se conjuntament pel candidat/a i el tutor/a científic amb el vist i plau en el seu cas del Cap de Servei o Unitat destinatària del sol·licitant.

L’ajut tindrà una durada d’un any amb una dotació econòmica de 17.000 € bruts anuals.

El nombre d’ajuts convocats per a l’any 2019és de 1.

 

3. Documentació a presentar

Els candidats/es hauran de presentar la següent documentació per formalitzar la seva sol.licitud:

 • CV complert del candidat/a on hi consti:
 • Informació personal amb dades contacte.
 • Lloc on es va fer la residència i data de finalització.
 • Estades en centres nacionals o estrangers de prestigi.
 • Publicacions (indicant índex d’impacte i quartil).
 • Participació en congressos.
 • Projecte de recerca (dues pàgines en anglès), que inclogui els següents apartats: introducció, objectius, metodologia i impacte esperat.
 • Carta de suport del grup de recerca receptor amb la signatura de l’Investigador/a Principal corresponent.
 • Carta de vistiplau del Cap de Servei o Unitat

 

4. Termini

La documentació requerida s’haurà d’enviar per correu electrònic a l’adreça: borsadetreball@idibgi.org, indicant sol·licitud ajut POSTRESIDENCIA2019 a la casella d’“Assumpte” del corresponent correu electrònic.

Les sol·licituds es presentaran a l’IDIBGI abans del 10 de juny de 2019.

 

5. Avaluació

            Un cop entregada la documentació, i prèvia comprovació de que es compleixen tots els requisits, es procedirà a l’avaluació científica dels candidats/es seleccionats. Aquesta avaluació tindrà en compte tant el CV del candidat/a (publicacions, cursos de doctorat, qualsevol altra activitat científica que hagi desenvolupat el candidat/a i l’avaluació global del període de residència)com el seu projecte de recerca. Així mateix es consideraran especialment aquells projectes amb caràcter translacional i d’impacte assistencial. Enguany els projectes orientats a Salut Pública també seran especialment benvinguts.

 

L’Avaluació anirà a càrrec d’una comissió formada per:

 • Director de l’IDIBGI
 • Responsables de les unitat docent del territori
 • 1 investigador/a de l’IDIBGI
 • 1 científic extern a l’IDIBGI
 • Gerent de l’IDIBGI (actua com a secretària amb veu però sense vot)

La Comissió de selecció es reserva la possibilitat de sol·licitar al candidat/a informació addicional. Els resultats es notificaran durant la setmana del 24 de juny de 2019.

 

6. Pagament

            La contractació del facultatiu/va beneficiari/a de l’ajut l’efectuarà l’IDIBGI, i serà compatible amb altres contractes laborals dins la xarxa sanitària, sempre que siguin contractes a temps parcial i/o contractes de guàrdies.L’ajut es començarà a cobrar en el moment de la incorporació del beneficiari, després de formalització del contracte laboral oportú.

 

7. Justificació i seguiment

            Al sisè mes de l’ajut s’avaluarà, per part d’una comissió destinada a l’efecte i presidida pel Director de l’IDIBGI, el grau de desenvolupament del projecte mitjançant la presentació d’una memòria de seguiment de les tasques realitzades fins a la data i presencialment, mitjançant una exposició de resultats. En el termini màxim d’un mes després de finalitzar l’ajut s’haurà de presentar a l’IDIBGI una memòria amb els objectius científics assolits, els resultats que estan pendents de publicar o que estan en fase de publicació i/o bé les publicacions que hagin donat lloc.Es presentaran públicament els resultats obtingutsdurant la jornada científica anual de l’IDIBGI.

 

8. Altres

La concessió d’aquest ajut quedarà condicionada a la resolució positiva del DipSalut.

 

Dr Jordi Barretina

Director IDIBGI

Girona, a 17 de maig de 2019

 

Oferta de treball

Català

 

Si esteu interessats en aquesta oferta ompliu el formulari i enviu-nos el vostre CV
 

En aquesta pàgina es publiquen les ofertes de treball de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta (IDIBGI).

Gràcies pel vostre interès.

4 + 4 =
Resol aquesta simple operació, i entra el resultat.
Llegir mes