CONVOCATÒRIA TÈCNIC/A D'INVESTIGACIÓ

Undefined
Referència: 
027-2019

CONVOCATÒRIA REF.: 027-2019

BASES DE LA CONVOCATÒRIA.

PLAÇA CONVOCADA.

 

Es convoca el procés selectiu per a la cobertura de 1 plaça de suport a la recerca a l’INSTITUT D’INVESTIGACIÓ BIOMÈDICA DE GIRONA DR. JOSEP TRUETA (IDIBGI) per formar part del projecte d’investigació “Patient empoverment through personalised decision Support – PEPPER”, amb codi oficial EU 689810, finançat per la Comissió Europea, en la següent categoria professional:

 

Tècnic/a d’Investigació

 

Funcions a desenvolupar per la persona contractada:

 • Anàlisi estadístic massiu de dades
 • Escriptura de reports científics

 

Requisits dels aspirants:

 • Titulació de Grau/Llicenciatura en Biologia, Bioquímica, Medicina o similar
 • Màster en Neurociències, Biotecnologia, Biomedicina o similar
 • Experiència en Bioinformàtica
 • Nivell alt d’anglès

 

Es valorarà:

 • Domini de R, Matlab, GraphPad i SPSS
 • Habilitats per la comunicació i la escriptura acadèmica
 • Persona responsable i creativa, amb aptituds per treballar a un lloc on és important la interacció amb altres grups de professionals per tal d’obtenir els millors resultats.
 • Persona emprenedor/a, creatiu/va i capacitat organitzativa per a gestionar el volum de feina.

 

S’ofereix:

 • Tipus de contracte: Temporal
 • Jornada: Parcial
 • Durada: Fins 31/01/2020
 • Incorporació prevista: Setembre
 • Les retribucions brutes anuals inherents a la plaça objecte de la present convocatòria, seran fixades en funció de l’experiència aportada i les aptituds dels candidats.

 

Presentació de Sol·licituds:

Enviar una Carta Presentació, fent explícita la Referència de la plaça i la motivació personal de la sol·licitud, adjuntant-hi el Curriculum Vitae i  la documentació acreditativa dels mèrits exposats i de la titulació obtinguda.

 

Lloc de Presentació:

Per correu electrònic al mail borsadetreball@idibgi.org (indicar a l’assumpte la referència de la plaça)

 

Termini Presentació:

Des de la publicació d’aquesta convocatòria fins el  1 de setembre de 2019

La contractació s’efectuarà segons el previst en l’a​rticle 15 del Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors, d’acord amb el que disposa l’art. 2 del Reial Decret 2720/98, de 18 de desembre (B.O.E. de 8 de gener de 1999), Llei 12/2001, de 9 de juliol (B.O.E. de 10 de juliol) i disposicions concordants.

Es té en compte el principi d’igualtat de tracte entre homes i dones, d’acord amb l’article 14 de la Constitució Espanyola, la Directiva 2006/54/CE del Parlament Europeu i del Consell​ i el previst en la Llei Orgànica 3/2007,de 22 de març​, i la Llei 17/2015, de 21 de juliol, per la igualtat efectiva de homes i dones.

Es té en compte l’accessibilitat universal de les persones amb discapacitat segons el RD Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel que s'aprova el Text refós de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, fent especial referència als articles 35 i següents on es regulen les garanties del dret al treball.

 

Oferta de treball

Català

 

Si esteu interessats en aquesta oferta ompliu el formulari i enviu-nos el vostre CV
 

En aquesta pàgina es publiquen les ofertes de treball de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta (IDIBGI).

Gràcies pel vostre interès.

11 + 0 =
Resol aquesta simple operació, i entra el resultat.
Llegir mes