PRÒRROGA CONVOCATÒRIA TÈCNIC/A JUNIOR SUPORT GESTIÓ DE PROJECTES

Undefined
Referència: 
021-2019

CONVOCATÒRIA REF.: 021-2019

BASES DE LA CONVOCATÒRIA.

PLAÇA CONVOCADA.

 

L’Institut d’Investigació Biomèdica de Girona precisa incorporar un/a:

Tècnic/a Júnior de Projectes

Bases i requisits de la convocatòria a continuació.

Es perllonga el termini de presentació de sol·licituds fins el 16 de setembre de 2019

 

Salt, a 2 de setembre de 2019

 

Sra. Anna Ribas

Gerent                 

 

______________________________________________________________________________________________

 

CONVOCATÒRIA REF.: 021-2019

BASES DE LA CONVOCATÒRIA.

PLAÇA CONVOCADA.

 

Es convoca el procés selectiu per a la cobertura de 1 plaça a l’INSTITUT D’INVESTIGACIÓ BIOMÈDICA DE GIRONA DR. JOSEP TRUETA (IDIBGI) per a menors de 29 anys en la següent categoria professional:

 

Tècnic/a junior

 

Funcions a desenvolupar per la persona contractada:

A l’IDIBGI volem millorar el nostre posicionament a nivell nacional i internacional i incrementar les possibilitats d’obtenció de recursos en els principals programes de finançament i xarxes de la R+D+i degut al creixement exponencial de la massa crítica investigadora en els últims anys.

És per això que sota la supervisió de la gestora de projectes, la persona escollida portarà a terme les tasques seguidament detallades dintre de la fase de control i justificació del projecte.

-          Suport en la gestió econòmica del projecte, seguiment de les memòries tècniques i justificacions i auditoria de projectes.

-          Suport en el control del pressupost i pla de treball (paquets de treball WP).

-          Participació en reunions tècniques i de gestió dels projectes.

-          Suport en la resolució d’incidències de justificació tant a nivell intern amb els investigadors com amb les entitats convocants/finançadores.

 

Requisits dels aspirants:

-          Titulació de Llicenciatura/Grau en Administració i Direcció d’Empreses (ADE), Economia, Dret o similar.

-          Estar inscrit com a beneficiari al Programa de Garantia Juvenil (http://garantiajuvenil.gencat.cat/ca/inici/) previ a la incorporació.

-          Tenir menys de 29 anys.

 

Es valorarà:

-          Domini de l’Excel.

-          Nivell mig d’anglès.

-          Persona responsable i creativa, amb aptituds per treballar a un lloc on és important la interacció amb altres grups de professionals per tal d’obtenir els millors resultats.

-          Persona emprenedor/a, creatiu/va i capacitat organitzativa per a gestionar el volum de feina.

 

S’ofereix:

-          Tipus de contracte: Temporal

-          Jornada: Completa

-          Durada: Temporal

-          Incorporació prevista: Immediata

-          Les retribucions brutes anuals inherents a la plaça objecte de la present convocatòria, seran fixades en funció de l’experiència aportada i les aptituds dels candidats.

 

Presentació de Sol·licituds:

Enviar una Carta Presentació, fent explícita la Referència de la plaça i la motivació personal de la sol·licitud, adjuntant-hi el Curriculum Vitae i  la documentació acreditativa dels mèrits exposats i de la titulació obtinguda.

 

Lloc de Presentació:

Per correu electrònic al mail borsadetreball@idibgi.org (indicar a l’assumpte la referència de la plaça)

 

Termini Presentació:

Des de la publicació d’aquesta convocatòria fins el  8 d’agost de 2019

Oferta de treball

Català

 

Si esteu interessats en aquesta oferta ompliu el formulari i enviu-nos el vostre CV
 

En aquesta pàgina es publiquen les ofertes de treball de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta (IDIBGI).

Gràcies pel vostre interès.

4 + 6 =
Resol aquesta simple operació, i entra el resultat.
Llegir mes