Alts càrrecs i directius

Data actualització: abril 2019. Previsió d'actualització: Anual (gener).

Català
Relació d'alts càrrecs i directius

En aquest apartat es pot consultar la informació relacionada amb els alts càrrecs i el personal directiu de l'IDIBGI, així com el seu perfil i trajectòria. 

Entenem per alt càrrec i directiu, d'acord amb la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i de bon govern, el que estableix la llei reguladora del règim d'incompatibilitats d'alts càrrecs al servei de la Generalitat. En les entitats del sector públic, segons l'article 2 de la Llei 13/2005, de 27 de desembre, es refereix als presidents, directors generals, directors executius, gerents etc., sempre que percebin retribucions fixes i periòdiques iguals o superiors a les establertes per al càrrec de director/a de l'Administració de la Generalitat.

 

En aquest apartat es pot consultar la informació relacionada amb els alts càrrecs i el personal directiu de l'IDIBGI, així com el seu perfil i trajectòria. 

Entenem per alt càrrec i directiu, d'acord amb la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i de bon govern, el que estableix la llei reguladora del règim d'incompatibilitats d'alts càrrecs al servei de la Generalitat. En les entitats del sector públic, segons l'article 2 de la Llei 13/2005, de 27 de desembre, es refereix als presidents, directors generals, directors executius, gerents etc., sempre que percebin retribucions fixes i periòdiques iguals o superiors a les establertes per al càrrec de director/a de l'Administració de la Generalitat.

 

Indemnitzacions alts càrrecs i directius - Percepció indemnitzacions alts càrrecs i directius.pdf

En aquest apartat es pot consultar la informació relacionada amb els alts càrrecs i el personal directiu de l'IDIBGI, així com el seu perfil i trajectòria. 

Entenem per alt càrrec i directiu, d'acord amb la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i de bon govern, el que estableix la llei reguladora del règim d'incompatibilitats d'alts càrrecs al servei de la Generalitat. En les entitats del sector públic, segons l'article 2 de la Llei 13/2005, de 27 de desembre, es refereix als presidents, directors generals, directors executius, gerents etc., sempre que percebin retribucions fixes i periòdiques iguals o superiors a les establertes per al càrrec de director/a de l'Administració de la Generalitat.

 

Percepció dietes alts càrrecs i directius - Percepció de dietes alts càrrecs i directius.pdf

En aquest apartat es pot consultar la informació relacionada amb els alts càrrecs i el personal directiu de l'IDIBGI, així com el seu perfil i trajectòria. 

Entenem per alt càrrec i directiu, d'acord amb la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i de bon govern, el que estableix la llei reguladora del règim d'incompatibilitats d'alts càrrecs al servei de la Generalitat. En les entitats del sector públic, segons l'article 2 de la Llei 13/2005, de 27 de desembre, es refereix als presidents, directors generals, directors executius, gerents etc., sempre que percebin retribucions fixes i periòdiques iguals o superiors a les establertes per al càrrec de director/a de l'Administració de la Generalitat.

 

En aquest apartat es pot consultar la informació relacionada amb els alts càrrecs i el personal directiu de l'IDIBGI, així com el seu perfil i trajectòria. 

Entenem per alt càrrec i directiu, d'acord amb la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i de bon govern, el que estableix la llei reguladora del règim d'incompatibilitats d'alts càrrecs al servei de la Generalitat. En les entitats del sector públic, segons l'article 2 de la Llei 13/2005, de 27 de desembre, es refereix als presidents, directors generals, directors executius, gerents etc., sempre que percebin retribucions fixes i periòdiques iguals o superiors a les establertes per al càrrec de director/a de l'Administració de la Generalitat.

 

Gerent: Sra. Anna Ribas- Perfil i trajectòria - Gerent_Sra Anna Ribas_ perfil i trajectòria.pdf
Patrons

En aquest apartat es pot consultar el codi de bon govern de l'IDIBGI.

En aquest apartat es pot consultar el codi de bon govern de l'IDIBGI.

Agenda Direcció i Gerència

En aquest apartat es pot consultar les agendes de la Direcció i la Gerència de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona.

En aquest apartat es pot consultar les agendes de la Direcció i la Gerència de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona.

En aquest apartat es pot consultar les agendes de la Direcció i la Gerència de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona.

Incompatibilitats

Per garantir el deure d'imparcialitat dels alts càrrecs, la Llei 13/2005, de 27 de desembre, estableix un règim d'incompatibilitats que s'inspira en el principi de dedicació del personal al servei de les administracions a un sol lloc de treball.

D'acord amb la Llei13/2005, els alts càrrecs de l'IDIBGI no estan inclosos en la llei d'incompatibilitats. 

Per garantir el deure d'imparcialitat dels alts càrrecs, la Llei 13/2005, de 27 de desembre, estableix un règim d'incompatibilitats que s'inspira en el principi de dedicació del personal al servei de les administracions a un sol lloc de treball.

D'acord amb la Llei13/2005, els alts càrrecs de l'IDIBGI no estan inclosos en la llei d'incompatibilitats. 

Codi de bones pràctiques per als alts càrrecs de la Generalitat de Catalunya

Els alts càrrecs de l'IDIBGI s'adhereixen al codi de bones pràctiques aplicable als alts càrrecs de la Generalitat de Catalunya:

Codi de bones pràctiques per als alts càrrecs de la Generalitat de Catalunya

Els alts càrrecs de l'IDIBGI s'adhereixen al codi de bones pràctiques aplicable als alts càrrecs de la Generalitat de Catalunya:

Codi de bones pràctiques per als alts càrrecs de la Generalitat de Catalunya