Pla d'Igualtat

L'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona (IDIBGI) pertany al col·lectiu de centres CERCA. Aquest col·lectiu basa la seva activitat en el respecte i igualtat entre les persones implicades. Tant la gestió de la recerca com les polítiques d'elegibilitat, ocupabilitat, representació institucional, distribució de recursos i avaluació han d'estar fonamentades en la justa valoració de les persones i evitar possibles biaixos i tendències discriminatòries.
 
A la Unió Europea les dones són el 50% dels estudiants universitaris, i el 45% dels doctorats però en canvi només representen un terç del personal investigador. Aquesta situació no ha variat pràcticament en els darrers 10 anys.
Malgrat que les dones investigadores han començat a entrar amb força en alguns camps científics, aquest increment de xifres no és una evidència de l'absència del biaix de gènere. Aquest impedeix la plena participació de la dona a la ciència, cosa que obstrueix la meritocràcia acadèmica i alhora limita els recursos humans necessaris per als avenços en competitivitat en la propera dècada.
 
La implementació de pautes d'actuació adequades ha de portar a una situació d'equilibri que generarà més creativitat i excel·lència en la dinàmica científica i tecnològica del centre. 
 
A aquest efecte el Patronat de l'IDIBGI ha renovat, el mes de juny del 2018, el seu Pla d'Igualtat, en el qual ha definit les mesures a implementar en els propers quatre anys i s'ha creat una Comissió que en farà el seguiment del seu desenvolupament.
 
L'IDIBGI posa a la disposició dels seus personal laboral i investigador el correu electrònic rrhh@idibgi.org per a qualsevol comunicació que es vulgui traslladar a la Direcció de la institució relacionada amb temes d'igualtat, tan per a fer suggeriments que puguin millorar les condicions d'igualtat dins l'institut o bé per a la identificació de situacions de desigualtat. 
 
 
 
Català