SCIENTIFIC TEAM

Name:
Group:
Name:
Anna Iglesias
Group:
Sign: Anna Ponjoan
Name:
Anna Ponjoan
Group:
Name:
Anna Prats
Group:
Name:
Anna Tarradas
Group:
Name:
Group:
Name:
Antoni Codina
Group:
Name:
Arantxa Gelabert
Group:
Sign: baños
Name:
Group:
Name:
Begoña Martin
Group:
Sign: Beissbarth
Name:
Group:
Name:
Bernat Serdà
Group:
Name:
Bernat Queralt
Group:
Name:
Berta Pardina
Group:
Sign: botell
Name:
Group: