SCIENTIFIC TEAM

Name:
Montse Jubany
Group:
Name:
Montse Reina Garrido
Name:
Montserrat Gipsert-Saüch
Group:
Name:
Group:
Name:
Monserrat Puig
Group:
Name:
Group:
Sign: Moore
Name:
Group:
Name:
Mª Angeles Lacarra
Group:
Name:
Loreto Vilardell
Group:
Name:
Nàdia Martin
Group:
Name:
Natàlia Lloveras
Group:
Sign: Nazly Santos
Name:
Nazly Santos
Group:
Sign: Neus Pueyo
Name:
Neus Pueyo
Group: