INFERMER/A DE RECERCA - Projecte Palobiofarma - TANCADA

Undefined
Referència: 
026-2020

CONVOCATÒRIA REF.: 026-2020

BASES DE LA CONVOCATÒRIA.

PLAÇA CONVOCADA.

 

Es convoca el procés selectiu per a la cobertura de 1 plaça de suport a la recerca a l’INSTITUT D’INVESTIGACIÓ BIOMÈDICA DE GIRONA DR. JOSEP TRUETA (IDIBGI) per formar part del Grup d’Investigació en malalties digestives i microbiota, liderat pel Dr. Aldeguer, en el projecte Palobiofarma (assaigs clínics en l'àmbit de l'àrea d'investigació de l'aparell digestiu), en la següent categoria professional:

Infermer/a de recerca

 

Funcions a desenvolupar per la persona contractada:

 • Tasques  de suport en el reclutament de pacients per assajos clínics amb especial atenció als estudis promocionats per PalobioFarma.

 

Requisits dels aspirants:

 • Grau d’Infermeria

 

Es valorarà:

 • Màsters vinculats a Recerca
 • Treballs de Recerca
 • Persona responsable i creativa, amb aptituds per treballar a un lloc on és important la interacció amb altres grups de professionals per tal d’obtenir els millors resultats.
 • Persona emprenedora, creativa i amb capacitat organitzativa per a gestionar el volum de feina.

 

S’ofereix:

 • Tipus de contracte: Temporal
 • Jornada: Parcial (10 h/setmana)
 • Durada: 1 any
 • Incorporació prevista: setembre 2020
 • Les retribucions brutes anuals inherents a la plaça objecte de la present convocatòria, seran fixades en funció de l’experiència aportada i les aptituds dels candidats.

 

Presentació de Sol·licituds:

Enviar una Carta Presentació, fent explícita la Referència de la plaça i la motivació personal de la sol·licitud, adjuntant-hi el Curriculum Vitae i  la documentació acreditativa dels mèrits exposats i de la titulació obtinguda.

 

Lloc de Presentació:

Per correu electrònic al mail borsadetreball@idibgi.org (indicar a l’assumpte la referència de la plaça)

 

Termini Presentació:

Des de la publicació d’aquesta convocatòria fins el 23 d’agost de 2020