INVESTIGADOR/A POSTDOCTORAL - TANCADA

Undefined
Referència: 
031-2020

CONVOCATÒRIA REF.: 031-2020

BASES DE LA CONVOCATÒRIA.

PLAÇA CONVOCADA.

 

Es convoca el procés selectiu per a la cobertura de 1 plaça de suport a la recerca a l’INSTITUT D’INVESTIGACIÓ BIOMÈDICA DE GIRONA DR. JOSEP TRUETA (IDIBGI), per formar part del Grup d’Investigació en Patologia Cerebrovascular, liderat pel Dr. Serena, participant en el Projecte Prediction of intracerebral hemorrhage growth by CT-perfusion: a prospective study en la següent categoria professional:

Investigador/a Post-Doctoral Junior

 

Funcions a desenvolupar per la persona contractada:

 • Col·lecció de mostres
 • Maneig bases de dades i capacitat per anàlisi de resultats.
 • Tècniques immunohistoquímiques.
 • Cultius cel·lulars.
 • Tècniques de biologia molecular (ELISA, microarrays (mRNA i miRNAs), qPCR (mRNA i miRNAs) i western blot).
 • Capacitat per concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial d’investigació o creació.
 • Contribuir a la creació de coneixement desenvolupant un treball, innovació o aplicació que pot ser publicada o patentada.
 • Capacitat per realitzar anàlisis crítiques, avaluacions i síntesis d’idees noves i complexes.
 • Ser capaç de comunicar a la comunitat acadèmica i científica els resultats i l’impacte de la seva recerca.
 • Sessions clíniques periòdiques.

 

Requisits dels aspirants:

 • Doctor/a en Biologia o Farmacologia. 
 • Experiència en investigació i redacció de publicacions en l'àrea de neurociències.
 • Nivell d’anglès mig-alt, parlat i escrit.

 

Es valorarà:

 • Experiència en Biologia molecular i/o Farmacologia, Neurociències, isquèmia cerebral.
 • Estades en centres internacionals.
 • Experiència en docència.
 • Persona responsable i creativa, amb aptituds per treballar a un lloc on és important la interacció amb altres grups de professionals per tal d’obtenir els millors resultats.
 • Persona emprenedora, creativa i amb capacitat organitzativa per a gestionar el volum de feina.

 

S’ofereix:

 • Tipus de contracte: Temporal
 • Jornada: Completa (40 h/setmana)
 • Durada: 12 mesos
 • Incorporació prevista: 14 de setembre de 2020
 • Les retribucions brutes anuals inherents a la plaça objecte de la present convocatòria, seran fixades en funció de l’experiència aportada i les aptituds dels candidats.

 

Presentació de Sol·licituds:

Enviar una Carta Presentació, fent explícita la Referència de la plaça i la motivació personal de la sol·licitud, adjuntant-hi el Curriculum Vitae i  la documentació acreditativa dels mèrits exposats i de la titulació obtinguda.

 

Lloc de Presentació:

Per correu electrònic al mail borsadetreball@idibgi.org (indicar a l’assumpte la referència de la plaça)

 

Termini Presentació:

Des de la publicació d’aquesta convocatòria fins el 5 de setembre de 2020