TÈCNIC/A DE LABORATORI LDG - TANCADA

Undefined
Referència: 
034-2020

CONVOCATÒRIA REF.: 034-2020

BASES DE LA CONVOCATÒRIA.

PLAÇA CONVOCADA.

 

Es convoca el procés selectiu per a la cobertura de 1 plaça de suport a la recerca a l’INSTITUT D’INVESTIGACIÓ BIOMÈDICA DE GIRONA DR. JOSEP TRUETA (IDIBGI) per entrar a formar part del Grup de Genètica Cardiovascular liderat pel Dr. Brugada, al Laboratori de Diagnòstic Genètic, en la següent categoria professional:

Tècnic/a de laboratori

 

Funcions a desenvolupar per la persona contractada:

 • Execució de tècniques de laboratori: extracció de DNA, qPCR, MLPA, NGS, Sanger i Genotipat.
 • Conservació de mostres biològiques.
 • Redacció d’informes de resultats de laboratori.
 • Gestió i control d’equipaments i fungible.
 • Gestió de les ordres de compra del material de laboratori.
 • Gestió de residus.
 • Participar en els processos implicats en fabricació sota la supervisió del responsable de laboratori i sota el marc del SGQ de la ISO13485.
 • Conèixer i complir les normes de qualitat establertes i, actuar d'acord amb les instruccions rebudes.
 • Aportar suggeriments i participar en la millora continuada de les activitats desenvolupades.
 • Garantir la confidencialitat de la informació, especialment la que afecta a la protecció de dades personals.
 • Aplicar les instruccions de gestió de residus.
 • Aplicar les instruccions i consells sobre la reducció de consum d'energies i materials.
 • Complir les instruccions de prevenció de riscos laborals.
 • Utilitzar, conservar i mantenir correctament els mitjans i equips de protecció facilitats per l'empresa, d'acord amb les instruccions rebudes.

 

Requisits dels aspirants:

 • Titulació de cicle formatiu de grau superior en laboratori o àmbit biosanitari.
 • Experiència mínima de dos anys com a tècnic de laboratori.

 

Es valorarà:

 • Experiència demostrable en tècniques d’extracció de DNA, NGS, Sanger i en softwares d’anàlisis de seqüenciació.
 • Coneixement de sistemes de gestió de la qualitat.
 • Capacitat organitzativa i de planificació.
 • Capacitat d’interacció i treball amb altres professionals de l’equip.
 • Capacitat comunicativa i empàtica.

 

S’ofereix:

 • Tipus de contracte: Temporal
 • Jornada: Parcial (30 h/setmana)
 • Durada: 1 any
 • Incorporació prevista: 21/09/2020
 • Les retribucions brutes anuals inherents a la plaça objecte de la present convocatòria, seran fixades en funció de l’experiència aportada i les aptituds dels candidats.

 

Presentació de Sol·licituds:

Enviar una Carta Presentació, fent explícita la Referència de la plaça i la motivació personal de la sol·licitud, adjuntant-hi el Curriculum Vitae i  la documentació acreditativa dels mèrits exposats i de la titulació obtinguda.

 

Lloc de Presentació:

Per correu electrònic al mail borsadetreball@idibgi.org (indicar a l’assumpte la referència de la plaça)

 

Termini Presentació:

Des de la publicació d’aquesta convocatòria fins el 13 de setembre de 2020