TÈCNIC/A DE LABORATORI - TANCADA

Undefined
Referència: 
033-2020

CONVOCATÒRIA REF.: 033-2020

BASES DE LA CONVOCATÒRIA.

PLAÇA CONVOCADA.

 

Es convoca el procés selectiu per a la cobertura de 1 plaça de suport a la recerca a l’INSTITUT D’INVESTIGACIÓ BIOMÈDICA DE GIRONA DR. JOSEP TRUETA (IDIBGI), per formar part del grup de recerca d’Hematologia, liderat pel Dr. Gallardo, en la següent categoria professional:

Tècnic/a de laboratori

Funcions a desenvolupar per la persona contractada:

 • Processament i criopreservació de mostres biològiques de pacients amb sospita clínica de limfoma i altres hemopaties malignes.
 • Cultius cel.lulars
 • Determinació de mutacions genòmiques i determinació d’expressió gènica mitjançant RT-PCR quantitativa i citometria de flux.

 

Requisits dels aspirants:

 • Tenir una de les formacions següents:
  • Grau/Llicenciatura en Biologia, Bioquímica, Medicina o similar.
  • Cicle de Grau Superior en Laboratori amb experiència en recerca biomèdica acreditable
 • Experiència en tècniques de biología molecular.

 

Es valorarà:

 • Persona responsable i creativa, amb aptituds per treballar a un lloc on és important la interacció amb altres grups de professionals per tal d’obtenir els millors resultats.
 • Persona emprenedora, creativa i amb capacitat organitzativa per a gestionar el volum de feina.

 

S’ofereix:

 • Tipus de contracte: Temporal
 • Jornada: Completa (40 h/setmana)
 • Incorporació prevista: 20/09/2020
 • Fi prevista: 30/12/2021
 • Les retribucions brutes anuals inherents a la plaça objecte de la present convocatòria, seran fixades en funció de l’experiència aportada i les aptituds dels candidats.

 

Presentació de Sol·licituds:

Enviar una Carta Presentació, fent explícita la Referència de la plaça i la motivació personal de la sol·licitud, adjuntant-hi el Curriculum Vitae i  la documentació acreditativa dels mèrits exposats i de la titulació obtinguda.

 

Lloc de Presentació:

Per correu electrònic al mail borsadetreball@idibgi.org (indicar a l’assumpte la referència de la plaça)

 

Termini Presentació:

Des de la publicació d’aquesta convocatòria fins el 20 de setembre de 2020