TÈCNIC/A DE RECERCA - Projecte Thinkgut - TANCADA

Undefined
Referència: 
030-2020

CONVOCATÒRIA REF.: 030-2020

BASES DE LA CONVOCATÒRIA.

PLAÇA CONVOCADA.

 

Es convoca el procés selectiu per a la cobertura de 1 plaça de suport a la recerca a l’INSTITUT D’INVESTIGACIÓ BIOMÈDICA DE GIRONA DR. JOSEP TRUETA (IDIBGI), per formar part del Grup de recerca de Nutrició, Eumetabolisme i Salut, liderat pel Dr. José Manuel Fernández-Real, i participar en el projecte ThinkGut - Predicción personalizada de la cognición a través de la microbiota humana en la següent categoria professional:

Tècnic/a de recerca

 

Funcions a desenvolupar per la persona contractada:

 • Maneig, codificació i actualització de bases de dades d’estudis clínics
 • Compilació i etiquetatge d'informació clínica-biològica d'estudis previs sobre interrelacions microbiota-cognició
 • Trucades i tracte amb els individus que van participar en els estudis clínics
 • Donar suport i preparar sota supervisió la documentació requerida per sol·licitar aprovacions d'estudis clínics a el Comitè d'Ètica
 • Gestionar sota supervisió el relacionat amb les activitats de comunicació de el projecte ThinkGut seguint les directrius de el programa POCTEFA

 

Requisits dels aspirants:

Titulació de Diplomatura en Nutrició i Dietètica o Llicenciatura en Ciències de la Salut o de la Vida.

 • Experiència en reclutament i gestió d’estudis de recerca
 • Idiomes: Català i Castellà: Natiu (C1)  i Anglès: Avançat (B2 mínim)
 • Persona responsable i creativa, amb aptituds per treballar a un lloc on és important la interacció amb altres grups de professionals per tal d’obtenir els millors resultats.
 • Emprenedor/a, creatiu/va i capacitat organitzativa per a gestionar el volum de feina.

 

 

Es valorarà:

 • Experiència en maneig de bases de dades d'estudis clínics i tracte amb els participants i en recerca sobre interrelacions microbiota intestinal i cognició..

 

S’ofereix:

 • Tipus de contracte: Temporal
 • Jornada: Completa (40 h/setmana)
 • Incorporació prevista: 15 de setembre de 2020
 • Durada prevista: 1 any amb possibilitat de prorroga
 • Les retribucions brutes anuals inherents a la plaça objecte de la present convocatòria, seran fixades en funció de l’experiència aportada i les aptituds dels candidats.

 

Presentació de Sol·licituds:

Enviar una Carta Presentació, fent explícita la Referència de la plaça i la motivació personal de la sol·licitud, adjuntant-hi el Curriculum Vitae i  la documentació acreditativa dels mèrits exposats i de la titulació obtinguda.

 

Lloc de Presentació:

Per correu electrònic al mail borsadetreball@idibgi.org (indicar a l’assumpte la referència de la plaça)

 

Termini Presentació:

Des de la publicació d’aquesta convocatòria fins el 25 de agost de 2020