TÈCNIC/A EN GESTIÓ DE PROJECTES

Undefined
Referència: 
029-2020

 

CONVOCATÒRIA REF.: 029-2020

BASES DE LA CONVOCATÒRIA.

PLAÇA CONVOCADA.

 

Es convoca el procés selectiu per a la cobertura de 1 plaça a l’INSTITUT D’INVESTIGACIÓ BIOMÈDICA DE GIRONA DR. JOSEP TRUETA (IDIBGI) per formar part de l’equip de Suport a la Recerca, al Departament de Gestió de Projectes, en la següent categoria professional:

Tècnic/a en Gestió de Projectes

 

Funcions a desenvolupar per la persona contractada:

 • Control del pressupost dels projectes vigents d’acord a la normativa de l’organisme finançador.
 • Realització de justificacions i auditories de projectes competitius.
 • Seguiment de l’execució dels projectes.
 • Resolució d’incidències dels projectes en curs.
 • Coordinació amb els departaments interns de l’IDIBGI i grups de recerca per la correcta execució dels projectes.
 • Mantenir actualitzat el programa intern de gestió de projectes.
 • Tramitació de convenis, certificats, esmenes i altra gestió administrativa vinculada als projectes.
 • Participació en reunions tècniques i de gestió dels projectes.
 • Participació a la Business Development Unit per a la recerca de finançament per a projectes.

 

Requisits dels aspirants:

 • Titulació de Llicenciatura/Grau en ADE, Economia, Ciències de la Salut o similars.
 • Nivell alt d’anglès
 • Domini de l’Excel
 • Habilitats pels càlculs numèrics, confecció de pressupostos i comprensió de dades econòmiques

 

Es valorarà:

 • Experiència prèvia demostrable desenvolupant tasques similars a les descrites durant un mínim de 1 any.
 • Coneixement dels  programes de finançament de la recerca nacionals i internacionals
 • Coneixement de la normativa bàsica d’aplicació (Llei de Subvencions, Llei de la Ciència...)
 • Coneixement dels sistemes de recerca i innovació en salut de Catalunya
 • Domini de programes informàtics per la gestió de projectes (Fundanet o similar)
 • Persona responsable, flexible i resolutiva, amb aptituds per treballar a un lloc on és important la interacció amb altres grups de professionals per tal d’obtenir els millors resultats.
 • Persona emprenedor/a, amb facilitat pel treball en equip i capacitat organitzativa per a gestionar el volum de feina.

 

S’ofereix:

 • Tipus de contracte: Temporal
 • Jornada: Completa
 • Durada: 1 any prorrogable
 • Incorporació prevista: Immediata
 • Les retribucions brutes anuals inherents a la plaça objecte de la present convocatòria, seran fixades en funció de l’experiència aportada i les aptituds dels candidats.

 

Presentació de Sol·licituds:

Enviar una Carta Presentació, fent explícita la Referència de la plaça i la motivació personal de la sol·licitud, adjuntant-hi el Curriculum Vitae i  la documentació acreditativa dels mèrits exposats i de la titulació obtinguda.

 

Lloc de Presentació:

Per correu electrònic al mail borsadetreball@idibgi.org (indicar a l’assumpte la referència de la plaça)

 

Termini Presentació:

Des de la publicació d’aquesta convocatòria fins el 8 de setembre de 2020.