TÈCNIC/A INVESTIGACIÓ - Projecte Thinkgut - TANCADA

Undefined
Referència: 
032-2020

CONVOCATÒRIA REF.: 032-2020

BASES DE LA CONVOCATÒRIA.

PLAÇA CONVOCADA.

 

Es convoca el procés selectiu per a la cobertura de 1 plaça de suport a la recerca a l’INSTITUT D’INVESTIGACIÓ BIOMÈDICA DE GIRONA DR. JOSEP TRUETA (IDIBGI) , per formar part del Grup de recerca de Nutrició, Eumetabolisme i Salut, liderat pel Dr. José Manuel Fernández-Real, i participar en el projecte ThinkGut - Predicción personalizada de la cognición a través de la microbiota humana en la següent categoria professional:

Tècnic/a d’Investigació

 

Funcions a desenvolupar per la persona contractada:

 • Aplicació de models estadístics i tècniques de reconeixement de patrons per desenvolupar models de biologia de sistemes multi-escala per l’eix intestí – cervell.
 • Anàlisi de resultats i validació dels models per a l’eix intestí – cervell.
 • Desenvolupar eines diagnòstic terapèutiques basades ens perfils bacterians com a nous biomarcadors i en la identificació de models matemàtics innovadors que ofereixen una interpretació clínica de biomarcadors.
 • Escriptura de reports científics.

 

Requisits dels aspirants:

 • El/la candidat/a haurà de comptar amb titulació de formació de Grau/Llicenciatura en Biologia, Bioquímica , Medicina o similar.
 • Màster en Neurociències , Biotecnologia, Biomedicina o similar.
 • Experiència en Bioinformàtica i domini de R, GraphPad i SPSS.
 • Idiomes : Català i Castellà : Natiu (C1) i Anglès : Avançat (C1)

 

Es valorarà:

 • Persona responsable i creativa, amb aptituds per treballar a un lloc on és important la interacció amb altres grups de professionals per tal d’obtenir els millors resultats.
 • Persona emprenedora, creativa i amb capacitat organitzativa per a gestionar el volum de feina.
 • Habilitats per la comunicació i la escriptura acadèmica.

 

S’ofereix:

 • Tipus de contracte: Temporal
 • Jornada: Parcial (20 h/setmana)
 • Incorporació prevista: 01/09/2020
 • Finalització prevista: 1 any amb possibilitat de pròrroga
 • Les retribucions brutes anuals inherents a la plaça objecte de la present convocatòria, seran fixades en funció de l’experiència aportada i les aptituds dels candidats.

 

 

Presentació de Sol·licituds:

Enviar una Carta Presentació, fent explícita la Referència de la plaça i la motivació personal de la sol·licitud, adjuntant-hi el Curriculum Vitae i  la documentació acreditativa dels mèrits exposats i de la titulació obtinguda.

 

Lloc de Presentació:

Per correu electrònic al mail borsadetreball@idibgi.org (indicar a l’assumpte la referència de la plaça)

 

Termini Presentació:

Des de la publicació d’aquesta convocatòria fins el 27 d’agost de 2020